Sử dụng phương tiện gì vừa thuận tiện mà lại tiết kiệm ở Nhật